ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

دستورالعمل

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری قطب آباد 

 مقدمه : 

     ارزیابی عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره اي، رسمي و اغلب مکتوب از عملکرد شغلي کاركنان است، كه به منظور دستيابي به اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شناخت كاركنان ساعی و اعطای پاداش به آنها، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملکرد مي باشد. در گذشته مديران، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل فعالیتهای کارکنان انجام می‌دادند، در حالي که امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن ارتقاء كمي و كيفي كاركنان اتخاذ نمايند.

     رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارآیی و اثربخشي هر سازماني از اصول اصلي پويايي سازمان است لذا بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان به شمارة ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به  منظور سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری، عملکرد کارمندان در دوره های مشخص سالانه به صورت منظم و براساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت که نتيجة آن در ارتقاء اثر بخشي، بهره وري، افزايش کيفيت خدمات، پاسخگويي در مقابل عملکرد، رضايت ذينفعان و برخورداري از مزايا و ساير موارد لحاظ خواهد شد.

    در راستای اجرای بهینه فرآیند ارزیابي عملکرد کارکنان، دستورالعمل مزبور به منظور تعيين معيارها و شاخصهاي امتيازدهي تهيه گرديده، تا حتي‌الامکان از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري به عمل آيد و در اين فرآيند شاهد امتيازاتي صحيح تر و منطبق بر واقعيات باشيم، تا با تکيه بر امتيازات مكتسبه، به اهداف سازماني حاصل از ارزيابي دست يابيم. شيوه نامة تدوين شده، متشكل از بخش هاي تعاریف، سازمان اجرایی، گروه هدف، فرم های ارزیابي و حيطه شمول آنها، فرايند اجرا و مراحل تکميل فرم هاي ارزيابي عملکرد، نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد فرد و .......... می باشد.

 

 

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید