شهرداری قطب اباد یک نهاد اجرایی عمومی غیر دولتی است که شهردار به عنوان مسئول شهرداری توسط شورای اسلامی شهر انتخاب و به استانداری معرفی و انتصاب ایشان از سوی استاندار انجام می گردد.

​شهرداری قطب آباد

وظایف شهرداری ها در در قانون شهرداریها تصریح گردیده مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز، خدمات ایمنی و اتش نشانی ، خدمات شهری ،توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و .....​​​​​​​

​ وظیفه شهرداری قطب آباد چیست؟

list item image

آقای یحیی ضیائی

اولین شهردار قطب آباد

list item image

آقای محمود ربیعی

دومین شهردار قطب آباد

list item image

آقای مهندس ابراهیم جمالی

سومین شهردار قطب آباد

list item image

آقای هدایت اله کارگر

چهارمین شهردار قطب آباد

list item image

آقای کرامت اله میرزائی

پنجمین شهردار قطب آباد

list item image

آقای مهندس حسن نظری

ششمین شهردار قطب آباد

list item image

آقای مهندس سعید قسامی

هفتمین شهردار قطب آباد

list item image

آقای کرامت اله میرزائی

هشتمین شهردار قطب آباد

list item image

آقای مهندس محمد حاجتی نیا

شهردار فعلی و نهمین شهردار قطب آباد

​شهردار های قبلی شهرداری قطب آباد را بشناسید!