شرح وظایف وظایف واحد بازرسی و عملکرد

شرح وظایف

وظایف واحد بازرسی و عملکرد

 

همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معيارهاي ارزيابي عملکرد  واحد هاي وابسته به آن.
 
اجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهاي مربوط و تهيه مستندات لازم. احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری .
 همکاری و هماهنگی با شورا ( کمیسيون ) تحول اداري شهرداری به منظور تعيين و تأييد امتيازات.
 
بررسی برگههای تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعي توسط شورا ( کميسيون ) تحول اداري. پیگیری و اجرای ارزیابي عملکرد شهرداری و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به شهردار در مقاطع زماني تعيین شده.نظارت بر حسن اجرای برنامههای ارزیابی عملکرد در واحد های وابسته و تحليل ارزيابيهاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي  لازم انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامههای ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل درشهرداری و ارائه پيشنهادهاي لازم. انجام سایر اموری که در چارچوب برنامههای ارزیابی عملکرد شهرداری از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورارجاع ميگردد. دریافت برگههای تکمیل شده توسط مسئول واحدها و تلفيق آنها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذيربط.

 

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید