اهداف وبرنامه های فعلی مهندس حاجتی نیا شهردارشهرقطب آباد

 
اهداف:
=اجرای منویات مقام معظم رهبری 
=حفظ وترویج ارزشهای انقلاب باخدمت بی منت به مردم شریف
=اجرای قانون ومقررات
=احترام واجرای حقوق شهروندی
=توسعه وعمران وآبادی شهری
=ارایه خدمات نو ونوین
=ساماندهی صنایع ومشاغل شهری
برنامه های اجرای وعملیاتی 
_ساماندهی امور اداری،فنی، شهرسازی 
_ بسترسازی صدور پروانه ساخت و مجهز نمودن آن به نرم افزاری و سخت افزاری نوین
_گسترش واجرای طرحهای عمرانی 
_ بازگشایی اصلاح وتعریض معابر شهری  
شناسایی تهدیدات شهری و مرتفع نمودن آنان طبق اولویت 
احیاواجرای فضای سبز و گسترش آن 
_شناسایی وکاشت گونه های گیاهان با شرایط اقلیمی شهر _زشتی زدایی شهر و زیباسازی آن از لحاظ مناظر شهری _نصب آلمان و طراحی المانها با رویکرد تاریخ و اصالت فرهنگ شهری 
_ نصب دروازه قرآن 
_ طراحی و ایجاد  میدان مرکزی شهر جهت از بین بردن گره های ترافیکی 
_ نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و علایم ترافیکی و خطوط ترافیکی .

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید