صدور اولین پروانه ساختمانی شهرداری قطب آباد به صورت سیستمی و تک برگ

 با پیگیری های مستمر شهردار محترم قطب آباد و شورای محترم اسلامی شهر  به دنبال طرح الکترونیکی کردن صدور پروانه های ساختمانی و سیستمی نمودن کارکرد واحد فنی و شهرسازی ،درآمد و مالی در راستای سهولت  و شفاف سازی انجام امور  کمتر از موعد مقرر قرارداد (شش ماه) عملیات اجرایی آن انجام و اولین سند پروانه ساختمانی شهر قطب آباد وفق ضوابط و مقررات و بر اساس طرح جامع شهر به صورت تک برگ صادر گردید.

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید