ستاد مدیریت بحران به جهت مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی

آمادگی پرسنل خدوم شهرداری با حضور ستاد مدیریت بحران شهرداری به ریاست شهردار محترم قطب آباد جهت بارندگی  روزهای اخیر به روایت تصویر

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید