بازدید شهردار قطب آباد و رئیس شورای شهر از سطح شهر در بارندگی

بازدید میدانی مهندس حاجتی نیا شهردار قطب آباد و بهرام رهایی رئیس شورای شهر از سطح شهر در هنگام بارندگی امروز پنج شنبه و نظارت بر کنترل و دفع آبهای سطحی که توسط کارگران خدوم شهرداری انجام می گردید.

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید