ترمیم حوزچه پارک آفتاب واقع در خیابان شمس آبادی جهت آبیاری فضای سبز پارک به روایت تصویر

ترمیم حوزچه پارک آفتاب واقع در خیابان شمس آبادی

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید