جدول درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 به تومان

جدول درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 به تومان
( دوره ششم شورای اسلامی شهر قطب آباد )

جدول مذکور بیانگر میزان درآمد و هزینه های شهرداری در سال های 1400 و 1401 در دوره ششم شورای اسلامی شهر بر اساس بودجه تصویبی می باشد که نشان دهنده افزایش بودجه در سال 1401 نسبت به سال 1400 می باشد

سالدرآمدهزینه های جاریهزینه عمرانی
1400
4/600/000/000تومان
3/100/000/000تومان
1/500/000/000 تومان
1401

000/000/ 200 /6

تومان

3/700/000/000تومان
2/500/000/000تومان

 

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید