قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ماده 1:
برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود.
ماده 2:
وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است:
1.
بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران .
2.
اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین – تعیین مناطق صنعتی بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی شهر می باشد .
3.
بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفضیلی .
4.
تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی .
ماده 3:
اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :
1.
وزیر مسکن و شهرسازی
2. وزیرکشور
3. وزیر صنایع
4. وزیرفرهنگ آموزش عالی
5. وزیر ارشاد اسلامی
6. وزیر نیرو
7. وزیرکشاورزی
8. وزیر دفاع و پشتیبانی
9. وزیر جهاد سازندگی
10. رئیس سازمان برنامه و بودجه
11. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
12. وزیر راه و ترابری
یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.
تبصره 1:
در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذییصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 :
جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 6 رأی معتبر خواهد بود.
تبصره 3:
در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت
 
ماده 4:
وزارت مسکن و شهرسازی بجای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری آن وزارت و وظایف زیر را انجام دهد:
-1
بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی شهرسازی و مؤسسات ذیربط تعیین می شوند.
-2
تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی
-3 نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفضیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفضیلی شهری .
-4
نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفضیلی شهری .
-5
ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری .
-6
ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری .
-7
جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .
-8
تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانسهای لازم بمنظور نیل به هدفهای مذکور در این قانون .
ماده 5:
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.
آن قسمت از نقشه های تفضیلی که بتصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد.
تبصره :
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی ، کشور ، نیرو (درحد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رأی موافق معتبر است . ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقامی رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده 6 :
در شهرهائی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک با افراز رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده 7:
شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می باشند.
تبصره:
در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفضیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورایعالی شهرسازی مطرح و نظر شورایعالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8:
کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.
ماده 9:
عقد قراردادهای مربوط به نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول به کسب نظر از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
ماده 10:
آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 11:
مواد 97 و 98 اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.pdf

 

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید