‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
‌ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا
وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد،
مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در
اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل
محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،
حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت
بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
‌تبصره 1 - در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان
بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد،‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه
حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و
رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه
تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه
احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
‌تبصره 2 - شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت
اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و
ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ
تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت
خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
‌تبصره 3 - مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد
شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند،
جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که
ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق
تقدم دارند.
‌تبصره 4 - در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و
تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب
توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل
موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و
عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری
سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را
برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های
نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم
آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.9.2
به تأیید شورای نگهبان رسیدهاست.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمیرفسنجانی

قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحها.pdf

 

​​​​تصاویر مربوط به این خدمت را ببینید